Algemene voorwaarden

Welkom bij Expressure!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Expressure, gelegen op www.expressure.nl en het afnemen van diensten, aangeboden door Expressure.

 

Voorwaarden bij gebruik van de website

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Expressure niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Expressure te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Expressure en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens inclusief fotomateriaal op www.expressure.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf www.expressure.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van Expressure kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van Expressure verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Expressure reproduceren, dupliceren of kopieren
 • Herdistribueren van inhoud van Expressure

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Algemene voorwaarden bij aanschaf van producten en diensten

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Expressure: Expressure. gevestigd te Vlaardingen onder KVK-nummer: 78624770

1.2 Klant: Degene die aan Expressure de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden en waarbij Expressure een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: Expressure en klant samen.

1.4 Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

1.5 Diensten: Alle coachingwerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 

1.6 Overeenkomst: Elke afspraak tussen de klant en Expressure tot het verlenen van diensten door Expressure ten behoeve van de klant. 

1.7 Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

1.8 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Expressure en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Expressure en de klant.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Expressure is in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden kennisgenomen.

2.4 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Het aanbod is vrijblijvend. Expressure is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Expressure onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Expressure is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Expressure passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Expressure daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Expressure kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Expressure op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 De duur van overeenkomst tussen Expressure en de klant betreffende een dienst of diensten is per dienst verschillend. De exacte duur van de overeenkomst komen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zodra de klant zich officieel heeft ingeschreven voor een dienst.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Expressure voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

5.2 Expressure heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

5.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

5.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Expressure tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.5 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Expressure tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 – Garantie

6.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Expressure enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 7 – Deelname aan diensten

Trainingen

7.1 Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma en eventuele activiteiten.

7.2 Het afzien van deelname aan een training geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

7.3 Als de consument besluit om zich terug te trekken (wegens levensbedreigende ziekte, overlijden of andere redenen die ook gelden bij een annuleringsverzekering) dan heeft hij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten (let op: dit is het totale bedrag van de training):

 • Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
 • Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
 • Binnen 6 weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7.4 Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Zanne Kortleven zijn doorgegeven.

1-1 Coachingstrajecten

7.5 Het afzeggen van een 1-1 coachingsessie door de consument, dient minimaal 48 uur van tevoren plaats te vinden. Wanneer er aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de consument kosteloos de afspraak verplaatsen. Wanneer de afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd, zal vijftig % van tijdsduur van de afspraak in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 – Medische Disclaimers

8.1 De programma’s, oefeningen, cursussen, trainingen en evenementen zoals Expressure die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke groei en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

8.2 Meldt voorafgaande aan de cursus, training of evenement altijd aan Expressure als je een lichamelijke of mentale klacht hebt. Mogelijk kan Expressure het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 

Artikel 9 – Prijzen

9.1 Alle prijzen die Expressure hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

9.2 Alle prijzen die  Expressure hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Expressure te allen tijde wijzigen.

9.3 Wanneer partijen overeenkomen voor een dienstverlening, zal de prijs gedurende de duurtransactie niet worden aangepast. Tenzij er sprake is van prijsverhogingen ten gevolgen van wettelijke regelingen en bepaling.

9.4 Wanneer er sprake is van een overeenkomst met een geldigheid langer dan 3 maanden, is Expressure gerechtvaardigd de prijs ma 3 maanden te verhogen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Expressure prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9.5 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Expressure op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 10 – Betaling en betalingstermijn

10.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

10.2 Partijen kunnen ook een betalingstermijn overeenkomen. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Expressure de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

10.3 Expressure behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

10.4 Indien de klant voor een betalingstermijn kiest en hij tussentijds besluit te stoppen met het product/de dienst dan dient de klant alsnog alle openstaande termijnen te betalen.

 

Artikel 11 – Gevolgen niet tijdig betalen

11.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Expressure gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

11.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Expressure.

11.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Expressure haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Expressure op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 – Herroepingsrecht

12.1 Een consument kan een online aankoop/inschrijving gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.

12.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

12.3 Het herroepingsrecht vervalt zodra de consument toegang heeft tot het online materiaal van de online diensten die Expressure aanbiedt. Vanaf dit moment vervalt de bedenktijd en kan er niet meer ontbonden worden.

12.4 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via zanne.kortleven@expressure.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van , www.expressure.nl, kan worden gedownload.

12.5 De consument is verplicht om eventuele producten binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

12.6 Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Expressure heeft geretourneerd, dan zal Expressure eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  Wanneer de consument binnen het termijn een beroep doet op de herroepingsrecht en al deels gebruik gemaakt heeft van de dienstverlening, dan zal de nog niet geboden dienstverlening naar rato terugbetaald worden.

 

Artikel 13 – Opschortingsrecht

13.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 14 – Verrekening

14.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Expressure te verrekenen met een vordering op.

 

Artikel 15 – Verzekering

15.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Expressure die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

15.2 De klant geeft op eerste verzoek van Lievelingsleven de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

16.1 Expressure behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen maquettes, etc, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Expressure (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 17 – Boetebeding

17.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1000,-
 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000,-

17.2  Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

17.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

17.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Expressure waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Vrijwaring

18.1 De klant vrijwaart Expressure tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Expressure geleverde producten en/of diensten

 

Artikel 19 – Klachten

19.1 De klant dient een door Expressure geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

19.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Expressure daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

19.3 Consumenten dienen Expressure uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

19.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Expressure in staat is hierop adequaat te reageren.

19.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

19.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Expressure gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 20 – Ingebrekestelling

20.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan .

20.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Expressure ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 21 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

21.1 Als Expressure een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Expressure verschuldigd zijn.

 

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Expressure

22.1 Expressure is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

22.2 Indien  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

22.3 Expressure is nooit aansprakelijk voor indirecte schade

22.4 Indien Expressure aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

22.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 23 – Vervaltermijn

23.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Expressure vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 24 – Recht op ontbinding

24.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Expressure toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

24.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Expressure niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Expressure in verzuim is.

24.3 Expressure heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Expressure kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 25 – Overmacht

25.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Expressure in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Expressure kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Expressure kan worden verlangd.

25.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, Covid-19 etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

25.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Expressure 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Expressure er weer aan kan voldoen.

25.4 Expressure is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden

26.1 Expressure is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

26.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

26.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Expressure zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

26.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 27 – Overgang van rechten

27.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Expressure.

27.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

28.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

28.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Expressure bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

29.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

error: De inhoud van deze website is beschermd.
Gratis Kennismaking? Kennismaking? Contact?